Όροι Χρήσης

Το περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας" είναι πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος που παρέχονται "ως έχουν" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, και ούτε ο διαχειριστής αλλά ούτε και οι λοιποί εκπρόσωποι της Aon παρέχουν εγγυήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Αν και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας να είναι ακριβές και πλήρες, δεν παρέχεται καμία εγγύηση για ενδεχόμενες ελλείψεις ή σφάλματα. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μπορεί να αλλάζει χωρις καμία προειδοποίηση. Η Ιστοσελίδα περιέχει υλικό κατοχυρωμένων πνευματικών δικαιωμάτων όπως επίσης και σήματα κατατεθέντα και λογότυπα τα οποία ανήκουν στην Aon και σε άλλους φορείς.

Απαγορεύεται η τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, επίδειξη, έκδοση, πώληση, εξουσιοδότηση, και η χρήση διαθέσιμου περιεχομένου της ιστοσελίδας, εκτός και αν δοθεί συγκεκριμένη έγκριση από την Aon. Με την πρόσβαση σας συμφωνείτε ότι δεν θα παραποιήσετε τα οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα, ή οποιοδήποτε σημείωμα από επίσημο αντίγραφο του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Σε καμία περίπτωση η Aon δεν φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές ή άλλες ζημιές για οποιαδήποτε χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Η Aon δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη, ζημία ή καθυστέρηση προκύψει στη λειτουργία της ιστοσελίδας λόγω προβλήματος στη γραμμή επικοινωνίας ή διακοπή του συστήματος.

Με την εκ μέρους σας πρόσβαση, επίσκεψη ή χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους.

Πληροφορίες Πνευματικών Δικαιωμάτων και Εμπορικών Σημάτων

Το σύνολο των περιεχομένων και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Aon και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, επίδειξη, έκδοση, πώληση, εξουσιοδότηση και η χρήση διαθέσιμου περιεχομένου της ιστοσελίδας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου.