Επενδύσεις

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα και τα Ταμεία Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών στην Κύπρο.

Ο κίνδυνος και η απόδοση σε μια επένδυση πηγαίνουν χέρι-χέρι. Και τα δύο χρήζουν της ίδιας προσοχής. Η Aon μπορεί να σας βοηθήσει στην κατανόηση της απόδοσης και αντίστοιχα και πιο σημαντικά, στην κατανόηση των συχνά περιπεπλεγμένων ζητημάτων που αφορούν στον κίνδυνο.

Παρέχουμε την πλήρη υπηρεσία παροχής συμβουλών επί επενδύσεων που είναι προσαρμοσμένη στους συγκεκριμένους στόχους σας και τις καταστάσεις. Η έμπειρη συμβουλευτική ομάδα μας έχει υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στα νέα επιτεύγματα προτού αυτά φτάσουν στους πελάτες. Έχουμε τη δυνατότητα να επιλύσουμε τα πλέον περίπλοκα προβλήματα του προγράμματός σας με τρόπους πρακτικούς και με χαμηλό κόστος και με αποτελέσματα σαφή και μετρήσιμα.

Περισσότεροι από 820 επαγγελματίες μας παγκοσμίως, εξυπηρετούν πάνω από 2500 πελάτες με $3.4 τρισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία υπό συμβουλή. Όλοι οι ειδικοί μας στο χώρο των επενδύσεων έχουν πλούσια εμπειρία στον τομέα των αναλογιστικών υπηρεσιών, της παροχής επενδυτικών συμβουλών, της διαχείρισης κεφαλαίων, συναλλαγών, του τραπεζικού τομέα, των οικονομικών, θεματοφυλακής και παραγώγων. Ως αποτέλεσμα, οι δεξιότητες και η ποικιλομορφία μας δημιουργούν έναν ισχυρό συνδυασμό ιδεών, εξειδίκευσης και εμπειρίας επάνω στα οποία μπορούν να βασιστούν οι πελάτες μας.

Επενδυτικός Σχεδιασμός

Ο καλός σχεδιασμός των επενδύσεων ξεκινά με ένα στέρεο και σαφές πλαίσιο διοίκησης και με καθορισμένο σαφώς σύνολο αντικειμενικών στόχων. Μπορούμε να:

 • Σας συμβουλεύσουμε σε θέματα διοικητικά, ελέγχου του αναλαμβανόμενου κινδύνου και στην Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής
 • Σας συμβουλεύουμε σχετικά με τη διαδικασία, την αναθεώρηση και την παροχή εξουσιοδοτήσεων
 • Στο να θέσετε ξεκάθαρους χρηματοοικονομικούς στόχους για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων

Στρατηγική της τοποθέτησης των Αποθεμάτων

Το επόμενο βήμα είναι η εκπόνηση μιας ικανής ανάλυσης του κινδύνου του σχήματός σας με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών μοντελοποίησης. Δημιουργούμε μια ολοκάθαρη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της μεταξύ τους σχέσης. Χρησιμοποιούμε τα προηγμένα εργαλεία μοντελοποίησης που διαθέτουμε  για την ανάλυση των προγραμμάτων των πελατών μας και να σας βοηθήσουμε να κάνετε τις σωστές επιλογές για τη μελλοντική επενδυτική στρατηγική -- που είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την οικονομική υγεία του συνταξιοδοτικού σας προγράμματος.

 • Συμβουλές για στρατηγικές επενδύσεις
 • Μελέτες συσχέτισης στοιχείων ενεργητικού - παθητικού
 • Σε βάθος ανάλυση πλεονασμάτων και υποχρεώσεων

Εφαρμογή και Παρακολούθηση

Για να παραδώσουν τα καλύτερα αποτελέσματα,  οι διαχειριστές των προγραμμάτων σας πρέπει να γνωρίζουν και τις ιδιαίτερές τους ανάγκες. Η παγκόσμια ερευνητική ομάδα μας παρέχει ένα φάσμα υπηρεσιών για να διασφαλίσει ότι διαθέτετε τους κατάλληλους διαχειριστές επενδύσεων, οι οποίοι καλύπτουν τις απαιτήσεις. Με τη χρήση του παγκοσμίου δικτύου των επαγγελματιών μας, μπορούμε να σας βοηθήσουμε:

 • στην επιλογή του κατάλληλου διαχειριστή επενδύσεων
 • στη συχνή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων

Επενδυτική Εκπαίδευση

Δομημένες λύσεις για τα άτομα που έχουν την αρμοδιότητα του ελέγχου της πορείας του προγράμματος

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν κύρια τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα και τα Ταμεία Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών στην Κύπρο.

Ένας υπεύθυνος συνταξιοδοτικών προγραμμάτων (pension trustee) πρέπει να έχει πάντοτε πολλή γνώση. Οι διαχειριστές του σήμερα δε θα πρέπει μόνο να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης πολυπλοκότητας. Θα πρέπει επίσης να αποδείξουν ότι είναι ικανοί να ανταπεξέρχονται σε κάθε κατάσταση.

Με το συνδυασμό της τεχνογνωσίας μας σε θέματα συντάξεων και Ανθρωπίνου Δυναμικού, είμαστε τοποθετημένοι στη σωστή θέση  για να σας βοηθήσουμε να προετοιμαστείτε για τις επερχόμενες αλλαγές  και να κατανοήσετε τις σχετικές απαιτήσεις.

Σας παραδίδουμε τη γνώση μας σε μια ποικιλία μορφών που σας δίνουν τη δυνατότητα να μάθετε με τον τρόπο που σας ταιριάζει:

 • Ομαδικά Σεμινάρια
 • Εκπαίδευση εντός της ομάδας των υπευθύνων
Αναπτύξτε τις γνώσεις σας και κατανοείστε τα βασικά με το συνδυασμό των διαφορετικών μορφών εκμάθησης με τη βοήθεια ενός φάσματος ενδεδειγμένων λύσεων:
 • Εισαγωγή στις ευθύνες ενός Διαχειριστή
  Αποκτήστε πλήρη κατανόηση των αρμοδιοτήτων εντός του ισχύοντος (ή και μελλοντικού) νομικού πλαισίου.
 • Τα απαραίτητα για Υπεύθυνους Συστημάτων  Καθορισμένων Παροχών (Defined Benefit (DB) Trustees
  Μια πρακτική ματιά στα καίρια ζητήματα και τις αποφάσεις που αντιμετωπίζουν, όταν είναι υπεύθυνοι για ένα σχήμα καθορισμένων παροχών.
 • Τα απαραίτητα για Υπεύθυνους Σχημάτων Καθορισμένων Εισφορών (Defined Contribution (DC) Trustees)
  Η πρακτική ματιά στις βασικές αποφάσεις που αντιμετωπίζουν οι Διαχειριστές όταν είναι υπεύθυνοι για ένα σχήμα καθορισμένης εισφοράς.
 • Τα απαραίτητα για τις Επενδύσεις
  Μια πρακτική ματιά σε επενδυτικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι του προγράμματος και εισαγωγή προς τα μέλη μιας επενδυτικής επιτροπής ή προς άλλους αρμοδίους που αναμειγνύονται στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.
 • Επενδυτικά Μαθήματα για ένα συγκεκριμένο Ταμείο
  Μπορούμε να σας παράσχουμε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια σε ζητήματα διαχείρισης επενδύσεων, προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας.