Ιδιωτική ασφάλιση

Η αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο και εξελίσσεται πλέον σε ένα από τους κορυφαίους παράγοντες της οικονομίας.

Το γεγονός αυτό επιβάλλει στην αγορά αυτή ορισμένα σημαντικά καθήκοντα όπως είναι η ισχυροποίηση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και η αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων. Η ελληνική αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης έχει τεράστια περιθώρια ανάπτυξης καθώς αρχίζει πλέον να γίνεται αντιληπτός ο ευεργετικός ρόλος της στο νέο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Η Aon διαθέτει αναλογιστικές υπηρεσίες σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις ζωής και γενικών ασφαλίσεων, εντός και εκτός Ελλάδος. Καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα από αναλογιστικές υπηρεσίες στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης.

Αποτίμηση Χαρτοφυλακίων

Διαθέτουμε σημαντικότατη εμπειρία σε ότι αφορά σε αποτιμήσεις της αξίας ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων ζωής και γενικών ασφαλίσεων. Έχουμε διεξάγει μεγάλο αριθμό τέτοιων εκτιμήσεων για ασφαλιστικές επιχειρήσεις της Ελληνικής, της Κυπριακής και της Ρουμανικής αγοράς.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Υπολογισμό της καθαρής προσαρμοσμένης αξίας (net adjusted value) του χαρτοφυλακίου.
 • Υπολογισμό του ισχύοντος χαρτοφυλακίου (για ασφαλίσεις ζωής).
 • Υπολογισμό των μελλοντικών αποδόσεων των επενδύσεων των αποθεμάτων (για γενικές ασφαλίσεις).
 • Υπολογισμό της αξίας μελλοντικών εργασιών.

Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις

Προς ασφαλιστικές εταιρίες προσφέρουμε υπηρεσίες που αφορούν υπολογισμό ή έλεγχο των κάθε είδους ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Οι υπηρεσίες αυτές είναι συχνά αναγκαίες σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών ή κατά την διαδικασία εισόδου μίας ασφαλιστικής εταιρίας στο Χρηματιστήριο.

Μία σημαντική μας δραστηριότητα είναι ο στατιστικός υπολογισμός των εκκρεμών ζημιών για τις Γενικές Ασφαλίσεις.

Στις υπηρεσίες μας επίσης συμπεριλαμβάνεται και ο υπολογισμός των ασφαλιστικών υποχρεώσεων με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Σχεδιασμός Προϊόντων

Προσφέρουμε υπηρεσίες που αφορούν τον σχεδιασμό και τον έλεγχο κερδοφορίας ασφαλιστικών προϊόντων. Καθορίζουμε τη στρατηγική του προϊόντος εστιάζοντας στις ανάγκες των πελατών λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για χαμηλό κόστος διαχείρισης και την καλύτερη δυνατή διευκόλυνση της διαδικασίας της πώλησης.

Μπορούμε να βοηθήσουμε:

 • Στον εντοπισμό της αγοράς στην οποία απευθύνεται το προϊόν και στον καθορισμό των αναγκών των πελατών.
 • Στον σχεδιασμό και την τιμολόγηση του προϊόντος έτσι ώστε να συνάδουν με τις συνθήκες της αγοράς.
 • Στο καθορισμό της ευαισθησίας του προϊόντος απέναντι σε μία σειρά παραμέτρων και των κινδύνων στους οποίου υπόκειται λαμβάνοντας υπόψη και την αντασφάλιση.
 • Στον προσδιορισμό των κεφαλαίων που απαιτούνται για την στήριξη των εργασιών.

Δημιουργία νέων εταιριών

Αναφορικά με τη δημιουργία μιας νέας ασφαλιστικής επιχείρησης ή την επέκταση των εργασιών μιας ήδη υπάρχουσας, μπορούμε να σας βοηθήσουμε:

 • αναλαμβάνοντας την προετοιμασία του προγράμματος δραστηριοτήτων (έγγραφο το οποίο απαιτείται από την εποπτεύουσα αρχή)
 • διενεργώντας τη μελέτη βιωσιμότητας
 • εκτιμώντας την πιθανότητα εξαγοράς άλλης εταιρίας
 • προτείνοντας τη δομή εντός της οποίας η νέα εταιρία (ή η νέα δραστηριότητα) θα λειτουργήσει
 • συμβουλεύοντας σχετικά με το πλήρες εύρος των επιλογών των προϊόντων
 • παρέχοντας συμβουλές σχετικά με την αντασφάλιση